Algemende Voorwaarden Privacy Policy Sitekaart

  Algemende Voorwaarden

  De NV Chantelle behoudt zich het recht voor om de site http://www.chantelle.com inhoudelijk te wijzigen zonder voorafgaande melding.

  Voornoemde vennootschap zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit dergelijke wijzigingen. De NV Chantelle verwerpt elke aansprakelijkheid in verband met de inhoud of het eventuele gebruik van de site.

  Indien er links geplaatst worden met andere sites via welke zoekmachine dan ook zal de NV Chantelle in geen enkel geval aansprakelijk geacht worden voor het bestaan en de inhoud van die andere sites.

  De op deze site getoonde producten en diensten kunnen onderhevig zijn aan wettelijke beperkingen. Eventueel zullen ze niet beschikbaar zijn voor inwoners van sommige landen. U wordt verzocht om kennis te nemen van de verkoopsbeperkingen in verband met de desbetreffende producten en diensten. (De door de vennootschap Chantelle op deze site of op andere sites van de groep gepubliceerde informatie kan rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar producten, programma’s en diensten die niet beschikbaar zijn in uw land.

  Gelieve ons plaatselijk filiaal of onze handelspartner te raadplegen voor alle inlichtingen met betrekking tot de in uw land beschikbare producten, programma’s en diensten).

   

  Auteursrecht

  De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere onderdelen op de site http://www.chantelle.com zijn beschermd onder het internationale auteursrecht. Zij zijn onvervreemdbaar eigendom van de NV Chantelle. Elke kopie, aanpassing, vertaling, herschikking of wijziging van de site, gedeeltelijk of totaal, in welke vorm of met welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch of ander) is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

  Het is streng verboden om de naam “Chantelle” en/of het logo van deze vennootschap te gebruiken of te kopiëren, voor welk doel dan ook, onder meer voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Chantelle.

  Elke inbreuk op deze auteursrechten kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging of burgerrechtelijke procedures.

   

  Varia

  De gebruiker van deze site geeft uitdrukkelijk aan te weten dat de NV Chantelle in geen elk geval aansprakelijk kan gehouden worden voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of niet materieel, onder meer voortvloeiend uit het raadplegen en/of het gebruik van deze website of van andere daarmee verbonden sites. Deze niet aansprakelijkheid geldt onder meer voor het gebruik van informatie geleverd via teksten, geluids- en beeldopnames vergaard op de site, en ook voor elke financiële of commerciële schade, het verlies van programma’s en gegevens op het eigen computersysteem of andere.

  De informatie op de site van de NV Chantelle kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten.

  De NV Chantelle kan in geen geval aansprakelijk geacht worden voor de mogelijke gevolgen van voornoemde fouten. Alle betwistingen met betrekking tot de site http://www.chantelle.com vallen uitsluitend onder het Franse recht. Enkel de rechtbanken van Parijs in Frankrijk zullen bevoegd zijn om er kennis van te nemen.

  De NV Chantelle koos Digital Factory by vente-privee.com voor het creëren van de numerieke catalogus Product Fiches van de site van het merk Chantelle.

  Hosting company:
  No Blue Screen System (NBS System, NBS)
  8 rue Bernard Buffet (ancient. 5 impasse chalabre) 75017 Paris
  Téléphone : 01.58.56.60.80
  Mail : contact@nbs-system.com